ประกันอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อ

CoVacc+

 

 

 

 

ความคุ้มครอง / Coverage

แผน A / Plan A

หน่วย/Unit : บาท/Baht
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

Benefit of loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability from Accident (PA.1)

10,000
2. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากการโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจำนวนเงินประกันภัยที่ระบุ)

Benefit of COMA from COVID-19 Virus (Claim payment on the specified sum insured)

100,000
3. ค่ารักษาพยาบาล โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Benefit of the Medical Expenses from COVID-19 Virus

10,000
4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุด 30 วัน)

Benefit of the daily hospital income from COVID-19 Virus in case of IPD (Maximum 30 days)

300 Per Day
5. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสูญเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)

Benefit of the funeral expenses for accident and illness (waiting period 180 days for illness)

10,000
6. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ห้องปกติ และห้อง ICU รวมกันสูงสุด 14 วัน)

Benefit of the daily hospital income from Side effect COVID-19 Vaccination in case of IPD (Normal room and ICU room combined for a maximum of 14 days)

กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยปกติ (Normal Room) 300 Per Day
กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยหนัก (ICU Room) 600 Per Day
7. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจำนวนเงินประกันภัยที่ระบุ)

Benefit of COMA from Side effect COVID-19 Vaccination (claim payment on the specified sum insured)

100,000
8. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Benefit of the Medical Expenses from Side effect COVID-19 Vaccination

10,000
9. Care Card YES

เบี้ยประกันภัยรวม / Total Premium

450

 เงื่อนไขการรับประกันภัย / Underwriting Conditions
 1. ช่วงอายุ : 1-99 ปี / Age: 1-99 year old
 2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกัน /
  Does not coverage due to illness of Corona Virus Disease 2019 (Complilcations thereof) before the insurance policy effective date or Pre-Existing condition exclusion
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใน 14 วันก่อนขอทำประกันภัย
  The insured have not been travelling to the High Risks Countries which announced by Ministry of Public Health within 14 days prior to applying for the insurance coverage
 4. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO)/คำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
  No coverage is provided in case the insured does not follow internationnal travel advices (WHO) Thai travel advice (Tourism Authority of Thailand)
 5. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคน / The insured could choose to purchase the 1 policy per person only
 6. คุ้มมครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น /
  Cover side effects COVID-19 Vaccination that is registered with the Food and Drug Administration. Ministry of Public Health in Thailand only
 7. คุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง / Cover 90 days after each vaccination