ประกันอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อ

CoVacc+

 

 

 

 

ความคุ้มครอง / Coverage

แผน 1 / Plan 1

หน่วย/Unit : บาท/Baht
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

Benefit of loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability from Accident (PA.1)

30,000
2. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากการโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจำนวนเงินประกันภัยที่ระบุ)

Benefit of COMA from COVID-19 Virus (Claim payment on the specified sum insured)

100,000
3. ค่ารักษาพยาบาล โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Benefit of the Medical Expenses from COVID-19 Virus

5,000
4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ห้องปกติ และห้อง ICU รวมกันสูงสุด 14 วัน)

Benefit of the daily hospital income from Side effect COVID-19 Vaccination in case of IPD (Normal room and ICU room combined for a maximum of 14 days)

กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยปกติ (Normal Room) 400 Per Day
กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยหนัก (ICU Room) 800 Per Day
5. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจำนวนเงินประกันภัยที่ระบุ)

Benefit of COMA from Side effect COVID-19 Vaccination (claim payment on the specified sum insured)

100,000
6. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Benefit of the Medical Expenses from Side effect COVID-19 Vaccination

10,000
7. Care Card YES

เบี้ยประกันภัยรวม / Total Premium

450

 เงื่อนไขการรับประกันภัย / Underwriting Conditions
 1. ช่วงอายุ : 1-60 ปี / Entry Age : 1-60 year old.
 2. ไม่รับพิจารณาประกันภัย ตามเงื่อนไขดังนี้ / We do not cover individuals that:
  - ผู้ติดเชื้อ COVID-19 / Have been diagnosed with COVID-19.
  - ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 / Have pre-exisiting conditions or illnesses due to COVID-19.
  - ผู้ที่อยู่ในการกักตัวเพื่อรอดูอาการ / Are currently in quarantine due to COVID-19.
  - ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3 , 4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ / Have chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic kidney disease (CKD stage 3, 4), and cardiovascular disease. cerebrovascular disease uncontrollable diabetes.
 3. ผู้เอาประกันภัยที่หายจากการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 สามารถทำประกันภัยนี้ได้โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยันจากแพทย์ของโรงพยาบาลแนบพร้อมใบคำขอเอาประกันภัย
  For insured person who recovered from illness due to COVID-19 , doctor certificate confirmed recovery condition need to be presented when apply for this plan.
 4. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย โดยกรมควบคุมโรค
  This plan will only be effective if the insured follows the international travel advice by the WHO and the Department of Disease Control of Thailand.
 5. สัญชาติไทยหรือต่างชาติ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  This plan is available for both Thai nationals and non-Thai citizens that reside in Thailand for at least 6 consecutive months prior to the insurance effective date and have a Work Permit.
 6. คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
  This plan covers side effects from COVID-19 vaccines that are registered with the Food and Drug Administration by the Ministry of Public Health in Thailand.
 7. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองผลประโยชน์อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนคุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
  This insurance plan covers benefits arising from post-vaccination side effects 90 days after each vaccination.
 8. แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครองที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)
  Please note that there is a waiting period of 14 days before you can claim expense due to illness from COVID-19. This is a standard procedure for this type of insurance cover.
 9. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้การรับประกันภัยโดย บมจ.เอฟดับบลิวดีได้ 1 ฉบับต่อคน
  The insured can only be covered under this plan and this must be their only COVID-19 / COVID-19 Vaccine Side Effects insurance with FWD General Insurance.