กรมธรรม์การประกันภัยธุรกิจมั่นใจ (SME) สำหรับลูกค้ากลุ่ม sSME


PROMO CODE

กรุณากรอก PROMO CODE ของท่าน


ร้านค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี รับฟรี! ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยร้านค้า คุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท นาน 6 เดือน เมื่อสมัครสินเชื่อมณีทันใจ และได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคาร

รายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี โดยมีรายการรับชำระค่าสินค้าและ/ หรือบริการ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป และสมัครสินเชื่อมณีทันใจ รวมทั้งได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”)

 • เมื่อร้านค้าลงทะเบียนผ่านลิงก์ของบริษัทแล้ว ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าให้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามลิงก์ของบริษัท และ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับเจ้าของร้านค้าที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ โดยจำกัด 1 สิทธิ / 1 ร้านค้า / 1 กรมธรรม์ และจำกัดจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1,100 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยนับเรียงลำดับสิทธิเมื่อร้านค้าทำการลงทะเบียนและได้รับอนุมัติจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปิดการรับสิทธิเมื่อครบจำนวนกรมธรรม์ตามที่กำหนดไว้
 • เจ้าของร้านค้าจะได้รับความคุ้มครองหลังจากการลงทะเบียนรับสิทธิตามเงื่อนไข และบริษัทได้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ร้านค้าจะต้องคงสถานะการใช้บริการแอปพลิเคชัน แม่มณี ตั้งแต่วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งหลักฐานการทำประกันภัยให้แก่เจ้าของร้านค้าทางอีเมลที่ร้านค้าได้ให้ไว้ในขณะที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ของบริษัท (กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับจะมีระยะเวลาความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)
 • ร้านค้าจะได้รับหลักฐานการทำประกันภัยภายใน 5 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิตามเงื่อนไข และบริษัทได้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ธนาคาร และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยร้านค้าฟรี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • รับประกันภัยโดยบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ลงทะเบียนควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-202-9500
 • สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยร้านค้าฟรี ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777