Compulsory Auto Insurance

เรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนการยื่นคำขอเรียกร้องสินไหม

ติดต่อเราโดยตรง

ติดต่อทางไลน์

เตรียมเอกสารเพื่อยื่นเคลม

image

ช่องทางไปรษณีย์

image

ยื่นด้วยตนเอง​

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับบุคคลทั่วไป

ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายเดี่ยวหรือประกันภัยแบบกลุ่ม กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับนักเรียน/นักศึกษา/สถานศึกษา

ใช้สำหรับกรมธรรม์นักเรียน/นักศึกษา กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ


แบบฟอร์มสรุปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับสถานศึกษา

ใช้สำหรับกรมธรรม์นักเรียน/นักศึกษา เพื่อให้สถานศึกษารวบรวมรายชื่อนักเรียน หรือบุคลากร ที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมในแต่ละครั้ง


หนังสือส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ)

ใช้สำหรับโรงเรียน สถานศึกษาในการดำเนินการออกหนังสือเพื่อส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามโรงพยาบาลที่กำหนดไว้


แบบฟอร์มบัญชีเครือญาติ (อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย)

ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทายาทผู้เอาประกันภัย ที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน ในกรณีที่กรมธรรม์ มิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ หรือระบุทายาทตามกฎหมาย


หนังสือค้ำประกันและสละสิทธิ์

ใช้สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทนที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน หรือไม่สามารถติดตามผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ โดยให้ทายาทลำดับอื่นที่ใกล้ชิดเป็นผู้รับเงินค่าสินไหมแทน


แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัย COVID-19

ใช้สำหรับกรณีเรียกร้องค่าชดเชยจากการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงกรณีการเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับบุคคลทั่วไป

ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายเดี่ยวหรือประกันภัยแบบกลุ่ม กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับนักเรียน/นักศึกษา/สถานศึกษา

ใช้สำหรับกรมธรรม์นักเรียน/นักศึกษา กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ


แบบฟอร์มสรุปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับสถานศึกษา

ใช้สำหรับกรมธรรม์นักเรียน/นักศึกษา เพื่อให้สถานศึกษารวบรวมรายชื่อนักเรียน หรือบุคลากร ที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมในแต่ละครั้ง


หนังสือส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ)

ใช้สำหรับโรงเรียน สถานศึกษาในการดำเนินการออกหนังสือเพื่อส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามโรงพยาบาลที่กำหนดไว้


แบบฟอร์มบัญชีเครือญาติ (อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย)

ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทายาทผู้เอาประกันภัย ที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน ในกรณีที่กรมธรรม์ มิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ หรือระบุทายาทตามกฎหมาย


หนังสือค้ำประกันและสละสิทธิ์

ใช้สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทนที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน หรือไม่สามารถติดตามผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ โดยให้ทายาทลำดับอื่นที่ใกล้ชิดเป็นผู้รับเงินค่าสินไหมแทน


แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัย COVID-19

ใช้สำหรับกรณีเรียกร้องค่าชดเชยจากการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงกรณีการเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19


สิ่งที่คุณต้องทราบในขั้นตอนการเคลมของเรา

คุณอาจมีประสบการณ์ที่ยุ่งยากในการเคลม ดังนั้น การเคลมประกันจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราต้องดำเนินการให้เร็วและง่ายที่สุด

image

หลังจากคุณแจ้งเคลม

image

จ่ายค่าสินไหมอย่างไร

image

จ่ายค่าสินไหมเมื่อไหร่

image

ทำไมการเคลมจึงล่าช้า

image

หากต้องการเร่งการเคลมให้เร็วขึ้น

image

ควรส่งการเคลมประกันเมื่อใด

image

ติดต่อแจ้งเคลม

เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยบัตรเอฟดับบลิวดีแคร์

ค้นหาโรงพยาบาลหรือคลีนิคใกล้คุณ